Kezdőlap / Iskolai alapítványunk

Ma is élő hagyományaink közül "A lélek fényűzése" c. iskolai alapítvány az, amely sok-sok tanulót érint, és amelyet az alkotni vágyó tanulók már várnak évről-évre a hagyományos iskolanap előtt. Az 1993-94-es tanévtől létezik ez a tanulók kultúráltságának, lelki érzékenységének, alkotókézségének fejlesztését szolgáló nevelési forma. Gondolkodtató - részben aktuális - esszék írására, képzőművészeti tevékenységre, énekre, zenélésre és táncra ösztönöz ez az alapítvány. Az iskolanap előtt két-három hónappal pályázatokat írunk ki, és a győztes művek 15-20-25000 Ft-os díjban részesülnek. Az évente egy alkalommal kiírt pályázatok kb. 50 tanulót késztetnek alkotásra. Célul tűztük ki a tanulók informatikai alkotókézségének fejlesztését is az évente megrendezett programozó vetélkedővel. Néhány éve pedig az eredményes nyelvvizsgák vizsgadíjának visszatérítésére is pályázhatnak tanulóink. Részletek következnek "A lélek fényűzése" c. alapítvány alapító okiratából.

  1. Az alapító neve: Novotny Zoltánné középiskolai tanár 1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 61-65. B. II. em. 8.
  2. Az Alapítvány neve: "A LÉLEK FÉNYŰZÉSE"
  3. Az alapítvány székhelye: Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium 1037 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.
  4. Az Alapítvány célja: Tanintézetünk, - iskolatípusának megfelelően, - a tanulói számára elsősorban szakmai képzést, gyakorlati ismereteket nyújt. Nem tagadva a szakmai képzés elsőrendű fontosságát, szükségesnek tarjuk a tanulók kultúráltságának, ízlésének, lelki érzékenységének fejlesztését a humán tárgyak ( irodalom, magyar nyelv, történelem, művészet- és művelődéstörténet, zenetudomány, képzőművészetek...) iránti érdeklődés, a humán jellegű oktató - nevelő munka támogatását. Legtehetségesebb tanulóinkat önálló kutató-alkotó munkára, produktivitásra akarjuk késztetni.
  5. Az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében: pályázat formájában tanulmányi versenyeket hirdet, rajz, kisplasztika és fotópályázatokat hirdet az iskola alkotó tehetségű tanulóinak színház-, és múzeumlátogatásokat, a tanulók humánismereteit fejlesztő kirándulásokat szervez, a szerény anyagi helyzetű, de tehetséges tanulók továbbtanulási szándékát támogatja pályázatok formájában a tanulók informatikai tudásának és készségének fejlesztésére versenyeket hirdet.
  6. Az Alapítvány vagyona: Az alapító 25.000.-Ft-ot huszonötezer forintot bocsát induló vagyonként az Alapítvány rendelkezésére. Kötelezettséget vállal arra, hogy ezt az összeget 15 napon belül bankszámlára befizeti.
  7. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal csatlakozhat.
  8. Az Alapítvány vagyonát az 5. pontban meghatározott célok díjazására, a kulturális programok költségeihez való hozzájárulásra fordítja. Az alapítványi célokra az induló vagyon kamata, továbbá az Alapítvány működésének első évében az induló vagyon 25 %-a használható fel. A további években az Alapítvány kezelő szerve, a kuratórium dönt a vagyon felhasználásának százalékos mértékéről.
  9. Az Alapítvány pártoktól független (politikai és pártcélokat nem támogat, politikai tevékenységet nem végez, a pártoktól és politikai szervezetektől támogatást nem fogad el, illetve ilyen szervezeteket nem támogat, és ezen kritériumokat működésében következetesen érvényesíti) tevékenységéből és működéséből a pártokkal és a politikával kapcsolatosan elemeket a jövőre nézve is kizárja.
  10. Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. Megszűnésére nézve a Polgári Törvénykönyv 74. e) paragrafusában foglaltak az irányadók. - Az Alapítvány megszűnése esetén a kuratórium jogosult rendelkezni a megmaradt Alapítványi vagyon hasonló célú felhasználásáról.

Budapest, 1997. június 24.


Kapcsolódó dokumentumok

Beszámoló 2012: 1. rész 2. rész 3. rész 4. rész 5. rész 6. rész 7. rész 8. rész 9. rész

Beszámoló 2013: 1. rész 2. rész 3. rész 4. rész 5. rész 6. rész 7. rész 8. rész

Eseménynaptár

További események...

KÖZZÉTETT ADATOK

Közzétett adatok 2020/2021.

Life long learning

Felnőttképzés

Test applications

FELadatLEadás

HőmérőBudapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Titusz Informatikai Technikum